A GERSON Intézet Európa  Kft. által kezelt személyes adatokról

 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a GERSON Intézet Európa Életmódtanácsadó Központ  Kft. (a továbbiakban: GERSON Kft.) által az Ön Gerson tanfolyamon való részvételre kötött szerződésével összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 Mit és miért kezelünk?

Az Ön szerződéses viszonyával összefüggésben személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

a)       kapcsolattartási adatként az nevét, valamint telefonszámát, elektronikus levelezési címét,

b)       a számla kiállításához szüksége adatként az Ön lakcímét,

c)       a képzésben való részvételre való alkalmasság megállapításához szükséges egészségügyi adatként egészségügyi szolgáltatók által kiállított, Ön által átadott leleteket és zárójelentéseket.

Felhívjuk figyelmét, hogy bár a szolgáltatás tárgyából következően nem zárható ki, hogy munkavállalóink az Ön kérdéseinek megválaszolása körében megismerjenek az Ön egészségi állapotával összefüggő további információkat is, azonban a GERSON Kft. a fentiekben felsoroltakon kívül más egészségügyi személyes adatot Önről nem rögzít és nem kezel, munkatársait pedig az Önnel kötött szerződéssel összefüggésben megismert minden információ tekintetében titoktartásra kötelezi.

Az Ön egészségi állapotának felmérésében a GERSON Kft.-vel szerződéses viszonyban álló háziorvos is közreműködhet, azonban ő e minőségében önálló adatkezelőként jár el, vizsgálatának eredményét Önnel osztja meg és ezen adatok hozzánk csak az Ön döntése alapján,  a fenti c) pontban meghatározott körben jutnak el.

 Az adatkezelés célja

a) egyrészt az, hogy a GERSON Kft. az Önnel kötött szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, így különösen megvizsgálja az Ön egészségügyi alkalmasságát a tanfolyam elvégzésére és az ott elsajátítottak alkalmazására, biztosítsa az Ön részvételét a tanfolyamon és rendelkezésére álljon az elsajátítottak alkalmazásával összefüggő kérdéseinek megválaszolására,

b) másrészt az Önnel kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok elkészítése és benyújtása, nyilatkozatok megtétele) a GERSON Kft.-nek eleget tudjon tenni,

c) harmadrészt, hogy Önnek – kifejezett, a szerződés végrehajtásának feltételéül nem szabott – hozzájárulása esetén marketing célú tájékoztatást nyújtson (elektronikus hírlevelet küldjön) Önnek a GERSON Kft.  tevékenységéről.

Az adatkezelés jogalapja

a) az Önnel mint érintettel megkötött szerződés végrehajtása,

b) az egészségügyi adatok tekintetében az Ön kifejezett hozzájárulása,

c) a GERSON Kft. jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése, valamint

d) a marketing célú tájékoztatás (hírlevél) tekintetében az Önnek a feliratkozáskor kifejezett, a szerződés megkötésétől elkülönülő hozzájárulása.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő GERSON Kft.:

–  székhely: 1022. Budapest, Bogár utca 22./C Fsz. 1.,

– nyilvántartó szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,

– nyilvántartási száma: 13-09-383370,

– képviseli: dr. Nagy Melánia

A GERSON Kft. vezetői és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz, egészségügyi adataihoz pedig csak a GERSON Kft. orvosi képesítéssel rendelkező foglalkoztatottjai férnek hozzá.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.

A rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként a GABELIN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG könyvelőirodát veszi igénybe (cégjegyzékszám: 01-06-770371, székhely: 1154 Budapest, Baksay Sándor u 12, földszint, 4.ajtó, adószám: 21808030-1-42, képviselő: Kádár Gabriella).

Az adatfeldolgozó az Ön

– adataihoz az Önnek kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok, nyilatkozatok megtétele) teljesítése érdekében fér hozzá,

– adatait e kötelezettségek teljesítésén túl nem használja fel.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: jelszóval védett saját informatikai eszközein kezeli az adatokat

A GERSON Kft. és az adatfeldolgozó az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A GERSON Kft. különös figyelmet fordít arra, hogy az Ön adatainak a kezelése még közvetve se járjon az Ön egészségi állapotára vonatkozó információk arra nem jogosult személyek általi megismerhetőségével.

A munkáltató és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a munkáltatót haladéktalanul értesítse.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A név kivételével az Ön kapcsolattartási adatait a tréningen való részvételt követő 6 hónap  elteltével csak akkor kezeljük, ha azt Ön kifejezetten kéri vagy ahhoz kifejezetten hozzájárul. Az 6 hónapon belüli adatkezelés célja az, hogy a GERSON Kft. a szerződésben foglalt konzultációs kötelezettségeit teljesíteni és Önt mint a képzésben részt vevő ügyfelét azonosítani tudja.

Az Ön egészségügyi adatait a tréning elvégzését követően haladéktalanul töröljük.

Az Ön nevét és lakcímét az adó (járulék, illetve egyéb közteher) megállapításához való jog elévüléséig kezeljük.

Az Ön e-mail címét hírlevél küldéséhez történő hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Ön az egészségügyi adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben a rögzített adatokat haladéktalanul töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben ez a tréning elvégzését megelőzően történik, és a GERSON Kft. ennek eredményeképpen nem tudja felmérni az Ön alkalmasságát a tréning elvégzésére, úgy ez a szerződéses teljesítés lehetetlenné válásával járhat.

Ön a kapcsolati adatainak marketing célú tájékoztatás nyújtására adott hozzájárulást is bármikor visszavonhatja.

Ön kérheti a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén a GERSON Kft.  a személyes adatokat marketing célból egyáltalán nem kezelheti tovább, más célokból pedig akkor, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az a munkáltató által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk:

a) 1022. Budapest, Bogár utca 22./C Fsz. 1.

b) e-mailben az info@gerson.hu címen

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.